Monday, July 03, 2017

വിവേകചൂഡാമണി


പഠന്തു ശാസ്ത്രാണി യജന്തു ദേവാൻ
കുർവന്തു കർമ്മാണീ ഭജന്തു ദേവതാഃ
ആത്മൈക്യബോധേന വിനാപി മുക്തിർ
ന്ന സിദ്ധ്യതി ബ്രഹ്മശതാന്തരേഽപി

ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, യജ്ഞം ചെയ്യുക, കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക ദേവതകളെ ഭജിക്കുക തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ വിക്രസ്സുകൾ കാണിച്ചാലും,
ആത്മബ്രഹ്മൈക്യം - താൻ ഈ അനന്തബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു എന്ന അറിവുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ - നൂറു ബ്രാഹ്മവർഷം കൊണ്ടും മോക്ഷം കിട്ടില്ല തന്നെ

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷം എത്രയാണെന്നറിയാമല്ലൊ അല്ലെ?

അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്കു തിന്നാനാണീ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവയെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ?വിവേകചൂഡാമണി

ലബ്ധ്വാ കഥംചിത് നരജന്മ ദുർല്ലഭം
തത്രാപി പുംസ്ത്വം ശ്രുതിപാരദർശനം
യസ്ത്വാത്മമുക്തൗ ന യതേത മൂഢധീ
സ ഹ്യാത്മഹാ സ്വം വിനിഹന്ത്യസത്ഗ്രഹാത്

ചിലരൊക്കെ  എങ്ങനെ എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഒപ്പിച്ചെടുത്തു, അതിൽ തന്നെ ശരീരികമാനസികബലങ്ങളും വേദാദി ജ്ഞാനവും നേടി. എന്നിട്ടും ആത്മബോധം സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ നടക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ സ്വയം നശിക്കുന്നു അത്രെ

ഇവിടെ വേദാദി ജ്ഞാനം നേടി എന്നു വായിച്ചപ്പോൾ ചിരി വന്നു.

രാമായണം വായിച്ചിട്ട് രാമൻ ദൈവം ആണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്തിന്‌ എന്നു ചോദിക്കുന്ന കൊരങ്ങന്മാർ,

മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ട് മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വീണു മരിച്ച ഭീമൻ ഉരുണ്ടു വന്ന് ചാകാതെ കിടക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയോട് സൊള്ളുന്ന കഥ എഴുതുന്ന പരട്ടകൾ

വേദം ഒക്കെ പഠിക്കും കുറേ പഠിക്കും

പഠിച്ചതു തന്നെ


Wednesday, May 17, 2017

ഹംസമന്ത്രം

ഹകാരേണ ബഹിര്യാതി സകാരേണ വിശേത്പുനഃ ..
ഹംസഹംസേത്യമും മന്ത്രം ജീവോ ജപതി സർവദാ .
ഷട്ശതാനി ദിവാരാത്രൗ സഹസ്രാണ്യേകവിംശതിഃ ..
ഏതത്സംഖ്യാന്വിതം മന്ത്രം ജീവോ ജപതി സർവദാ
(യോഗചൂഡാമണ്യുപനിഷദ്)
ഒരു ദിവാരാത്രത്തിൽ, അതായത് ഒരു ദിവസം , ജീവൻ 21600 പ്രാവശ്യം ഹംസ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അത്രെ
ഇത് എങ്ങനെ ?
ഹകാരേണ ബഹിര്യാതി - പുറമേക്ക് പോകുന്നത് - രേചകം
സകാരേണ വിശേത് - അകത്തേക്ക് വരുന്ന - പൂരകം
ഇതാണ് ഹംസം
ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാഹനം
21600/24/60 = 15
അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 15 പ്രാവശ്യം
ആചാര്യന്മാർ അന്നെ പുലികൾ ആയിരുന്നു :)

Tuesday, May 16, 2017

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം


ഇന്നു വെറുതെ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യത്തെ കുറിച്ച് നെറ്റിൽ സെർച് ചെയ്തു.
വിക്കിയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് (പല തവണ മുൻപും വായിച്ചതാണെ) അതിന്റെ പുറം കണ്ണികളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കണ്ട് അതൊന്നു നോക്കിയേക്കാം എന്നു കരുതി.

ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തുറന്നത് എന്റെ പേജ് തന്നെ

സത്യത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു പോയി. പകുതി വഴിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടുപോയതിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു

ആരെങ്കിലും നോക്കിയാലും അവർക്ക് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കില്ലെ?

അതുകൊണ്ട് അതു മുഴുമിപ്പിക്കും എന്ന് ദാ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു

ഇതു വരെ ആരെങ്കിലും നോക്കി  നിരാശരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ്


Monday, April 03, 2017

രാജാവ് നേർവഴി

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ഒരുങ്ങിയ അർജ്ജുനനു നേർവഴി കാണിക്കാൻ അന്നൊരു കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു
എന്നാൽ അശോക മഹാരാജാവിനു കലിംഗ യുദ്ധത്തിനു ശേഷവും, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ്‌ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുപദേശിക്കാനാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
അദ്ദേഹം ബുദ്ധം ശരണം എന്നും പറഞ്ഞ് പോയി
കൊല്ലേണ്ടവരെ കൊല്ലാനും രക്ഷിക്കേണ്ടവരെ രക്ഷിക്കാനും ആയിരിക്കണം രാജാവ്
അല്ലാ എങ്കിൽ എങ്ങനിരിക്കും?
കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണ്ടാ
ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ മതി

രാവണൻ നന്നായ രഹസ്യം

അകാമാ തേന യസ്മാത് ത്വം ബലാത് ഭദ്രേ പ്രധർഷിതാ
തസ്മാത് യുവതീമന്യാം നാകാമാമുപയാസ്യതി

അല്ലയൊ ഭദ്രെ അവനൊട് താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന നിന്നെ അവൻ ബലമായി പ്രാപിച്ചതിനാൽ ഇനി മേലിൽ അവന് അവനിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു യുവതിയേയും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല

യദാ ഹ്യകാമം കാമാർത്തോ ധർഷയിഷ്യതി
മൂർദ്ധാ തു സപ്തധാ തസ്യ ശകലീഭവിതാ തദാ

ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുവളെ അവൻ പ്രാപിച്ചാൽ അവന്റെ തല ഏഴായി പൊട്ടിപ്പോകും

ഇത് വൈശ്രവണന്റെ പുത്രൻ നളകൂബരൻ രാവണനു കൊടുത്ത ശാപം ആണ്. അവന്റെ ഭാര്യയെ രാവണൻ ബലാല്കാരം ചെയ്ത സമയത്ത്

ശ്രുത്വാ തു ദശഗ്രീവസ്തം ശാപം രോമഹർഷണം
നാരീഷു മൈഥുനീഭാവം നാകാമാസ്വഭ്യരോചയത്

രോമഹർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ശാപവചനം കേട്ട് രാവണൻ അകാമികളായ സ്ത്രീകളിൽ
മൈഥുനീഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല

മനസിലായില്ലെ രാവണൻ നന്നായതിന്റെ കാര്യം

അല്ല പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ISIS ന്റെ പിന്നാലെ വരെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെ - ആരാധന മൂത്ത്

രാവണനെയും ദുര്യോധനനെയും കർണ്ണനെയും ഒക്കെ മഹത്വവല്ക്കരിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയൊ
ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആണെന്നു തോന്നും

നെറ്റിൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ കാണാനും കിട്ടും. ഇപ്പൊ നെറ്റാണല്ലൊ വേദവാക്യം, ഒറിജിനൽ വായിക്കണ്ട എന്തെളുപ്പം, വിവരക്കേട് നിറയെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും

പക്ഷെ നെറ്റിലും ഉത്തരം കൊടൂക്കാൻ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്, ഇതും കൂടീ കണ്ടോളൂ
https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070821221702AAhqfxx
-------------------------------------------------------------------------------
ത്രിജട സീതയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് (മഹാഭാരതം വനപർവം -കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞികുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
)

“ലോകനിന്ദ്യൻ രാവണനെ പേടിച്ചീടേണ്ട ഭീരു നീ
നളകൂബരശാപത്താൽ നിന്നെക്കാക്കുന്നു നന്ദിനീ
രംഭാവധൂപരാമർശാത് ശപ്തനീപ്പാപി മുന്നമെ

പാട്ടില്പ്പെടാപ്പെണ്ണിലണഞ്ഞീടുകില്ല ജിതേന്ദ്രിയൻ“

From Mahabharatham gadyam Page  527


-------------------------------------------------------------------------------

ഇത് രാമായണത്തിൽ

സാ വിമുക്താ തതോ രംഭാ ഭ്രഷ്ടമാല്യവിഭൂഷണാ
ഗജേന്ദ്രക്രീഡമഥിതാ നദീവാകുലതാം ഗതാ

ലുളിതാകുലകേശാന്താ കരവേപിതപല്ലവാ
പവനേനാവധൂതേവ ലതാ കുസുമശാലിനീ

ഇതാണ്‌ രാവണന്റെ പ്രണയം കഴിഞ്ഞ രംഭയുടെ അവസ്ഥ


അല്പം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെയും കാണാം രാവണൻ നന്നായ രഹസ്യം
http://www.freeindia.org/biographies/gods/lakshmi/page11.htmThe following screenshot is from Vettam Mani's Puranic encyclopedia. for those who love only english